Формуляр: Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Отсъствия по семейни причини до 3 дни в една учебна година се извиняват с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.
Изтеглете файла

 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 - 9. - 12. клас
 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 - 5.-8. клас
 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 - начален етап