Формуляр: Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Отсъствия по семейни причини до 3 дни в една учебна година се извиняват с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.
Изтеглете файла

 

Дати за изпитите на Кеймбридж в СУ "Васил Левски" за 2017 г.
 

Седмично разписание - II срок (9 - 12 клас )
 

Седмично разписание - II срок (5 - 8 клас )