1-7-1-1 Документи за попълване за стипендии за I учебен срок
В сборния файл са всички необходими документи и указанията за попълване. Избира се САМО подходящата бланка в зависимост от това за каква стипендия се кандидатства.1-7-1-Заповед-стипендии-2017-2018-първи-срок
Учениците от училището могат да подадат необходимите стипендии за първия учебен срок. Оттук можете да изтеглите информация за необходимите документи. необходимите документи.IV.2.2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2017
IV.2.1. Отчет за изпълнение на бюджета към 31 март 2017
IV.2. Отчети
IV.1. Бюджет на училището за 2017 финансова година
IV. ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ
III.5. Етичен кодекс на училищната общност
III.4.3. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 го
III.4.2. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уяз
III.4.1. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
III.4. Училищни програми
III.3. Училищни учебни планове
III.2.2. Правилник за вътрешния трудов ред
III.2.1. Правилник за дейността на училището
III.2. Правилници
III.1. Стратегия за развитие на училището 2017-2020
III. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
II.3.2. Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136961372II.3.1. Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905302II.3.2. Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образовани
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136904663II.3.1. Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136903612II.3. Наредби
II.2. Закон за закрила на детето
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134925825II.1. Закон за предучилищното и училищното образование
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509II. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА
I.7.3. Заповеди за награждаване
I.7.2. Заповеди за налагане на санкции на ученици
I.7.1. Заповед за изплащане на стипендии през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година
I.7. Заповеди на Директора
I.6. Критерии за оценяване на резултатите от обучението на учениците в начален етап
I.5.4. Годишен план за дейностите на методическите обединения за учебната 2017/2018 година
I.5.3. План за квалификационната дейност в училище за учебната 2017/2018 година
I.5.2. Училищен механизъм за противодействие на тормоза и План за противодействие на тормоза
I.5.1. Годишен план за дейността на училището за учебната 2017/2018 година
I.5. Училищни годишни планове
I.4. Седмични разписания 5-12 клас, I срок на учебната 2017/2018 г.
I.3. Учебници 8-12 клас за учебната 2017/2018 учебна година
I.2. График на учебното време, ваканциите и неучебните дни
I.1. Дневно разписание на училището за учебната 2017/2018 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 учебна година можете да изтеглите оттук: Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програмата за превенция на ранното напускане на училище можете да изтеглите оттук: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими груп
Пълния текст на Програмата можете да свалите оттук:Отчет на бюджета към 30.06.2017 година
Отчет на бюджета към 31.03.2017 година
Бюджет за 2017 година
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през втория срок на учебната 2016/2017 годинаОтчет на бюджета за 2016 година
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и учи
Съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, Обществените съвети се създават към детските градини и училищата.Отчет на бюджета към 30.09.2016 година
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през учебната 2016/2017 годинаОтчет на бюджета към 30.06.2016 година
Отчет на бюджета към 31.03.2016 година
Бюджет за 2016 година
Отчет на бюджет за 2015 година
Закон за предучилищното и училищното образование
Закон за народната просвета
Конституция на Република България
Устав на училищното настоятелство