Портфолио

 

 

Прочети...

1.     За нас

(По-подробно вж. ***)

 • Девиз
 • Мото
 • Мисия
 • Визия
 • Символи:
  • знаме
  • химн
  • значки
  • униформа
  • шалче

2.     Историята в дати

(По-подробно вж. ***)

 • Знаковите дати от историята на училището

3.     Училищен екип

(По-подробно вж. ***)

 • Ръководство
 • Методически обединения
  • МО „Български език и литература“
  • МО „География, икономика и професионално образование“
  • МО „Изкуства“
  • МО „Информатика и информационни технологии“
  • МО „Класни ръководители“
  • МО „Математика“
  • МО „Начални учители“
  • МО „Природни науки“
  • МО „Физическо възпитание и спорт“
  • МО „Чужди езици“
  • МО „Възпитатели“
 • Педагогически съветник, библиотека, медицински кабинет
 • Непедагогически състав

4.     Училищна среда

(По-подробно вж. ***)

 • Европейски коридор
 • Кабинети
 • Библиотека
 • Достъпна среда
 • Медицински кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Спортна площадка
 • Столова
 • Училищен парк-градина
 • Училищни сгради
 • Физкултурни салони
 • Проект за разширение

5.     Проекти

(По-подробно вж. ***)

 • Международни
 • По оперативни програми
 • По национални програми
 • ПО общински програми (и финансирани от общинския бюджет)
 • Финансирани от делегирания бюджет на училището

6.     Образователен процес

(По-подробно вж. ***)

 • Начален етап
 • Прогимназиален етап
 • Гимназиален етап

7.     Постижения

 • Наградите на нашето училище
 • Училищни награди
 • Награди от състезания от календара на МОН
 • Национални инициативи
 • Награди от местната общност

8.     Партньорства

 • Училищно настоятелство
 • Родители
 • Спомощестовователи
 • Асоциации и обучителни институции
 • Партньори на общината

9.     Извънучебни дейности

 • Ученическо самоуправление
 • Извънкласни дейности:
  • Ателиета / школи
  • Спортни секции
  • Училищни медии
 • Извънучилищни дейности
  • Езикови уикенди
  • Училища в природата
  • Международен обмен