Педагогически съветник

 

 

Татяна Стефанова Василкова
педагогически съветник

 

Основни приоритети:

1. Психологическо консултиране и подкрепа на участниците в училищната общност

2. Медиатор в отношенията индивид – училищна система.

 

Цели в работата на педагогическия съветник:

Основна цел: Спомагане за успешното преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище и семейството

Специфични цели:

– психологическо консултиране и подкрепа;

– превенция на агресивни прояви и рисково поведение сред учениците;

– провеждане на диагностични и психологически изследвания;

– реализиране на иновативни методи и форми в груповата работа и час на класа.