Химия и опазване на околната среда - 9, 10 клас

05.07.2017 г., 16:56
Химия и опазване на околната среда - 9, 10 клас

Групата за допълнителна работа по Химия и ООС с ръководител Марийка Станчева включваше 5 ученици (трима деветокласници и двама десетокласници).

Учениците, които се обучаваха допълнително по химия и опазване на околната среда, имаха затруднения при усвояване на основните понятия и закономерности по химия. Имаха значителни пропуски в знанията си за химична символика и валентност, прости вещества и техните съединения.

Чрез индивидуалната работа те се мотивираха да учат и да откриват интересни елементи в познанието по предмета, да работят експерименти, да правят модели на молекули на органични и неорганични вещества.

Учениците проявиха голям интерес към знанията с практическа насоченост. Изработиха тематични презентации за вещества, които използваме в ежедневната си практика и ги представиха пред групата. Родителите на учениците подкрепяха работата по проекта. Те бяха своевременно информирани за резултатите на учениците по химия. Индивидуалният подход в работата даде положителен резултат в края на учебната година и те завършиха с добри резултати.

Групата "Химия и опазване на околната среда - 9, 10 клас" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба