Формуляр: Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Отсъствия по семейни причини до 3 дни в една учебна година се извиняват с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.
Изтеглете файла

 

Учебници 8-12 клас за учебната 2019/2020 учебна година
 

Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година
 

Формуляр до директора