Училищна програма за подобряване на резултатите
Училищна програма за подобряване на резултатите по Български език и литература и по Математика.Училищна програма за противодействие на тормоза
Програма за прилагане на мерки за повишаване на качеството
Програма за прилагане на мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Васил Левски" за учебната 2017/2018 годинаГодишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2018/2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уяз
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищен план за сигурност
Училищен механизъм за противодействие на тормоза и План за противодействие на тормоза
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 учебна година можете да изтеглите оттук: Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програмата за превенция на ранното напускане на училище можете да изтеглите оттук: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими груп
Пълния текст на Програмата можете да свалите оттук: