Услуги, извършвани от организациите,
предоставящи обществени услуги
в системата на предучилищното
и училищното образованиеСписък на услугите на СУ "Васил Левски" - Троян
Обществени услуги

Издаване на Диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация